Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 januari 2018

Pragmatische oplossing voor starterslening

Pragmatische oplossing voor starterslening

Wethouders van Meijgaarden en Wiendels hebben de (plv) leden van de commissie grondgebied laten weten dat vooruitlopend op de harmonisatie en naar aanleiding van herhaalde verzoeken vanuit de raad, het college heeft besloten dat de regeling nu ook gebruikt kan worden voor andere woningen dan die in de Plantage. Deze wijziging laat de verordening ook toe, het is een bevoegdheid van het college. De wethouders geven tevens aan dat dit niet opgaat voor het weglaten van het leeftijdscriterium, waar onze fractie om gevraagd heeft. Dit lijkt onze fractie echter eenzelfde soort wijziging, een verruiming, dus ook een collegebevoegdheid, zonder dat de verordening via de raad moet worden vastgesteld.

Als gemeente kost ons die verruiming niets meer, er zit immers een maximum aan het beschikbare budget.

Het leeftijdscriterium afschaffen is ook geen vreemde move aangezien zowel Neerijnen als Lingewaal dit criterium niet hanteren.

Wellicht dat het een optie is om als alternatief de hardheidsclausule toe te passen bij aanvragen van starters die ouder dan 30 zijn. Het college mag volgens deze clausule immers afwijken van de regeling, mits dit niet ten nadele van aanvragers is. Dit is, zeker gezien de aanstaande harmonisatie, te verantwoorden.

We willen zsm beweging op de woningmarkt en kansen voor starters vergroten.

De wethouder spreekt over ‘geen efficiënte tijdsbesteding in een jaar waarin naast going concern ook de fusie alle tijd en aandacht vraagt’. Onze fractie is van mening dat deze verandering going concern is. Het kan niet zo zijn dat we als gemeente, met de herindeling als excuus, niet in staat zijn een dergelijke voor diverse inwoners belangrijke en noodzakelijke verbetering niet snel kunnen doorvoeren.

Onze fractie verzoekt dan ook een pragmatische houding van het college in deze. Zeker gezien het feit dat (bijna) de gehele commissie grondgebied zich hier positief over heeft uitgesproken. Wij verwachten dan ook een aangepaste informatienota, waarin beide wijzigingen zijn opgenomen, op de agenda van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande kan de raad zich hier dan nog over uitspreken.

Thema

Wonen, werken en bedrijven

Goed wonen | Groene groei. Daar staat D66 West Betuwe voor.
D66 geeft prioriteit aan duurzame woningbouw voor alle ‘portemonnees’ en generaties, in al onze kernen. En aan het versterken van de identiteit en het groen van de kernen. Voor D66 heeft de fiets voorrang, is openbaar vervoer betaalbaar, is ons wegennet veilig voor iedereen en hebben we droge voeten door sterke dijken.

D66 wil samen met onze ondernemers werken aan circulaire land- en tuinbouw. En samen met onze inwoners werken aan betaalbare vergroening van onze huishoudens. D66 staat voor winkeliers die zelf bepalen wanneer zij open zijn.
D66 ziet de toekomst voor West Betuwe als groen wonen, groen vervoer, groene stroom en droge voeten. Met elkaar, voor elkaar, door elkaar.

Lees meer