Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 maart 2018

De Pluk: Over hoe politieke rancune voorrang krijgt ten koste van inwoner

De ‘kwestie’ De Pluk: Over hoe politieke rancune voorrang krijgt ten koste van inwoners, het lokale verenigingsleven en gezondheidszorg

Voor D66 staat het belang van onze inwoners en ons verenigingsleven voorop. Wij zijn trots op wat De Pluk onze samenleving oplevert. Op het gebied van het culturele en sociale leven en ook voor de lokale gezondheidszorg. Dit afbreken, waar de SGP kennelijk op uit is door het bestuur van De Pluk met een onmogelijke bezuinigingsopdracht van zo’n 120.000 euro per jaar op te zadelen, daar zijn onze inwoners niet bij gebaat. De Pluk heeft zijn meerwaarde allang bewezen. Ondanks de tegenvallende exploitatie, die zo naar nu blijkt op foute uitgangspunten gestoeld was, blijven we als gemeente nog ruim onder de jaarlijkse bijdrage van ruim 430.000 euro die wij er destijds in 2012 voor beschikbaar wilden stellen. Het mag ons dan meer kosten dan in 2012 gedacht, het levert ons ook veel meer op dan in 2012 bedacht.

Uit het onderzoek naar de ontstane tekorten bij De Pluk blijkt dat dit college en de betrokken wethouders van Meygaarden (Dorpsbelangen) en Wiendels (CDA) in dit en het vorige college bestuurlijk gezien fors in gebreke zijn gebleven. Voorafgaande aan de bouw, bij de overdracht onderling, bij het toezicht op de exploitatie en last but not least bij het informeren van de raad. Dit is wat ons betreft een raadsenquête waardig. Waarna definitieve conclusies getrokken en aanbevelingen kunnen worden gedaan over hoe in de toekomst beter om te gaan met ons gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.

Maar waar gaat het bij De Pluk nu echt over?

Het gaat over belang en het gaat over zorg.

Van belang is de grote waarde die De Pluk inmiddels is gebleken voor onze inwoners en het lokale verenigingsleven. Een waarde die niet simpelweg in geld is uit te drukken. De Pluk heeft gebracht wat we ervan gedacht hadden en zelfs meer. Daar hadden we als gemeente voor onze inwoners wat voor over, zo belangrijk vonden we het en vindt D66 het nog steeds. Vandaar onze steun voor het eenmalig aanvullen van de ontstane tekorten. Steun voor het vanaf nu uitgaan van het juiste aantal te verhuren vierkante meters voor de exploitatie van De Pluk. En steun om het bestuur de mogelijkheid te bieden een buffer te realiseren om tijdelijke leegstand op te vangen.

Daarnaast is er ook zorg. Of het vanaf nu beter gaat. Of nu de uitgangspunten voor de exploitatie wel kloppen. Over het toezicht binnen de gemeentelijke en bestuurlijke organisatie. Hier wreekt zich namelijk dat wij geen integraal beleid ten aanzien van het beheer en de exploitatie van al ons gemeentelijk vastgoed hebben. Hier wordt door D66 al jaren om gevraagd. Nu is het moment om dat op te pakken en goed in de steigers te zetten. Zeker met de nieuwe gemeente West Betuwe in het vooruitzicht. En zorg dat persoonlijke dan wel politieke afwegingen afbreuk doen aan het belang van onze inwoners.

Die laatste zorg werd tijdens de raadsvergadering van 27 maart helaas direct bewaarheid. De SGP probeert wat hen in 2012 niet lukte, de bouw van De Pluk tegenhouden, nu toch voor elkaar te krijgen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 gingen ze nog morrend akkoord omdat ze anders geen wethouder mochten leveren. Nu roken ze hun kans. De SGP dwong uiteindelijk Dorpsbelangen en het CDA om het bestuur van De Pluk met een onmogelijke bezuinigingsopdracht van maar liefst 119.000 euro op te zadelen. Anders diende de SGP een motie van wantrouwen tegen de wethouder van het CDA in en zou daarmee de stekker uit de coalitie trekken. De coalitie gaf het college bovendien de opdracht om uit te zoeken hoe zo snel mogelijk De Pluk in zijn geheel te verkopen is aan een commerciële partij. Want de SGP wil, afgezien van een bibliotheekvoorziening, geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor het lokale maatschappelijke en culturele leven in de gemeente. Ook niet voor het kunnen voortbestaan van de zorg die door de diverse zorgondernemers in De Pluk geboden wordt. De SGP wil gewoon een commerciële uitbater voor De Pluk. Zo’n scenario doet het ergste vrezen voor de huurprijzen, met name voor kleine en grotere initiatieven van onze inwoners die nu dankzij De Pluk tot bloei komen. Dat doet ook het ergste vrezen voor de zorgondernemers in De Pluk. De SGP gaat er onterecht van uit dat die zorgondernemers, door de SGP commerciële huurders genoemd, geen marktconforme huur zouden betalen.

Wij denken dat het allemaal niet zo’n vaart niet zal lopen. Het bestaansrecht van De Pluk is namelijk overduidelijk aangetoond. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gebruikers dat ook vinden. En wij hebben er vertrouwen in dat met de juiste uitgangspunten een gezonde exploitatie van De Pluk ook in de toekomst mogelijk is. Voorwaarde is wel dat ons maatschappelijk vastgoedbeleid nu eindelijk van de grond komt.

Dat het bestuur in 2015 met foute uitgangspunten op pad werd gestuurd kan deze coalitie van Dorpsbelangen, SGP en CDA verweten worden maar is geen reden om de heipalen onder De Pluk vandaan te slaan, zoals de SGP nu tracht te doen. Die actie heeft helaas al wel schade berokkend. Schade aan personen en schade aan het imago van De Pluk. Gelukkig zal dat laatste de verkoopbaarheid niet bevorderen.

Thema

Leefbaarheid, welzijn en zorg

Gezonde kernen:
Kansen voor iedereen | Zorg voor elkaar | Maximale vrijheid en veiligheid.
Daar staat D66 voor.
Het zijn de mensen waar het in West Betuwe om gaat. De vraag vanuit de samenleving staat voorop. D66 gaat ervan uit dat (groepen van) inwoners zelf veel kunnen regelen. Waar nodig faciliteert de gemeente en voor wie niet voldoende ‘eigen kracht’ heeft dragen we zorg.

Het uitgaan van de eigen kracht van mensen betekent ook dat de inwoners zoveel mogelijk zelf bepalen. D66 wil dan ook dat de burgers zoveel mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van hun dorp, stad of wijk.

Lees meer