Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 mei 2019

Vragen over vaccinatie in West Betuwe

Het wordt in Nederland helaas steeds normaler om kinderen niet te laten vaccineren. Dit vergoot het infectiegevaar en maakt de kans op uitbraken van eerder praktisch uitgebannen kinderziekten groter. Met alle risico’s van dien voor kinderen die nog te jong of te ziek zijn voor het rijksvaccinatieprogramma. Er is een vaccinatiegraad van 95 % nodig om ook hen te kunnen beschermen. De cijfers voor de gemeente West Betuwe zijn ronduit zeer zorgelijk, met name op het grondgebied van de voormalige gemeente Neerijnen maar zeker ook in de voormalige gemeente Geldermalsen. De voormalige gemeente Lingewaal laat gelukkig positievere cijfers zien. Van de in 2015 geboren kinderen heeft blijkens onderzoek over 2017 in voormalig Neerijnen 18,7 % geen enkele vaccinatie ondergaan. In voormalig Geldermalsen is dit 14,5 %. In Lingewaal is dit slechts 2,9 %. 

NB: Uitgebreidere cijfers van verslagjaar 2018 (met cijfers over 2017) zijn te vinden op: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente 

Ook landelijk zijn er steeds meer zorgen over de vaccinatiegraad. Eind 2018 kondigde staatssecretaris Blokhuis verschillende maatregelen aan namens het kabinet om het tij te keren. Echter ook gemeenten zelf hebben de verantwoordelijkheid en mogelijkheid om een actieve, eigenstandige rol hierin te spelen. We willen daarom de lokale inspanningen vergroten om de vaccinatiegraad in West Betuwe te verhogen zodat kinderen die opgroeien dan wel op bezoek zijn in West Betuwe beter beschermd zijn tegen infectieziekten. 

Daarom hebben wij de volgende vragen: 

Vraag 1 

Zijn de cijfers over de vaccinatiegraad 2018 al bekend? Zo niet, is het mogelijk de cijfers over 2018 op korte termijn te ontvangen? 

Vraag 2 

Landelijk is er een daling van de vaccinatiegraad. Ziet het college deze trend ook in West Betuwe? Zo ja, wat is volgens het college hier de oorzaak van? 

Vraag 3 

Uit eerdere cijfers blijkt dat er grote verschillen zijn in de vaccinatiegraad van de West Betuwse kernen/wijken. Kan het college inzicht geven in deze cijfers en aangeven welke verklaring het college voor deze verschillen heeft? 

Vraag 4 

De staatssecretaris is onlangs gestart met een vaccinatiealliantie waarbij getracht wordt kennis over vaccinatie bij ouders en professionals te vergroten en zo bij te dragen aan een hogere vaccinatiegraad. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/26/blokhuis-start-vaccinatiealliantie#content Maakt West Betuwe al deel uit van deze alliantie? Zo niet, gaat West Betuwe hier deel van uitmaken? 

Vraag 5 

Is het college bereid om een lokale vaccinatiealliantie te sluiten (d.w.z. een samenwerkingsverband tussen uiteenlopende relevante partijen in de gemeente om de lage vaccinatiegraad tegen te gaan)? 

Vraag 6 

Hoeveel middelen zijn er structureel en incidenteel beschikbaar voor de voorlichting over vaccinaties? 

Vraag 7 

Er is in het bevorderen van de vaccinatiegraad een belangrijke rol weggelegd voor de professionals die zich bevinden rondom de aanstaande dan wel kersverse ouder(s). Daarbij moet gedacht worden aan de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verloskundige, kraamhulp en huisarts. Zonder ook maar te twijfelen aan het harde werk van al deze professionals, denken wij dat er meer mogelijk is om enerzijds sterker te werken vanuit één gezamenlijke aanpak/benadering, en anderzijds de individuele professional beter toe rusten met de mogelijkheden om twijfelende en/of kritische ouders beter te woord te staan. Welke mogelijkheden ziet het college om samen met deze professionals – wellicht als onderdeel van een lokale vaccinatiealliantie – te komen tot een meer geïntegreerde en gezamenlijke aanpak/benadering? 

Vraag 8 

Hoe worden de individuele professionals nu toegerust? Welke plannen zijn er om hen te helpen gesprekken met ouders met vragen en twijfels (nog) beter te kunnen voeren? Is er ook aandacht voor ouders die om praktische redenen de vaccinatie hebben gemist en is het mogelijk hierin maatwerk te leveren? 

Vraag 9 

Zijn er lokaal mogelijkheden om ouders die overwegen hun kind(eren) niet te laten vaccineren, uit te nodigen voor een extra gesprek (met een arts) waarin hun zorgen besproken kunnen worden? 

Vraag 10 

Op de huidige gemeentelijke website is geen informatie over (het belang van) vaccineren te vinden. Hoe wil het college dan wel aandacht besteden aan het belang van vaccinaties via gemeentelijke communicatiekanalen? Staan er campagnes op stapel? 

Vraag 11 

Het komt frequent voor dat ouders na het 2e jaar van het kind niet meer komen opdagen voor de vervolgprikken van een bepaald vaccin. Kunnen deze ouders extra aandacht krijgen in de communicatie vanuit de gemeente, bijvoorbeeld door het ontvangen van een brief van de wethouder/de burgemeester? 

Vraag 12 

Ouders waarvan kinderen naar een kinderdagverblijf en/of peuterspeelzalen gaan maken zich zorgen over de mogelijke aanwezigheid van niet-ingeënte kinderen. Hoe werkt de gemeente op dit moment samen met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen op dit thema? 

Vraag 13 

Welke informatie heeft het college over het aantal niet ingeënte kinderen op kinderdagverblijven/peuterspeelzalen? Is het mogelijk deze cijfers inzichtelijk te maken per vestiging? 

Vraag 14 

Is het college bereid met kinderdagverblijven/peuterspeelzalen afspraken te maken over hoe zij actief kunnen bijdragen aan het laten toenemen van de vaccinatiegraad (zij kunnen ook goed onderdeel zijn van een lokale vaccinatiealliantie.) 

Vraag 15 

Om uiteenlopende redenen kan het zo zijn dat pubers en volwassenen niet alle prikken hebben ontvangen uit het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn ook verhalen te lezen over bijv. pubers die zich tegen de wil van hun ouders alsnog willen laten inenten. In hoeverre kan een jongere er zonder toestemming van de ouders zelf voor kiezen om alsnog de benodigde inentingen te ontvangen? En is het mogelijk deze jongeren actief te benaderen voor een gesprek (of andere daarvoor geschikte manieren) om hen te bewegen vaccinaties in het halen? 

Vraag 16 

Wat zijn (ongeveer) de kosten wanneer de gemeente de mogelijkheid zou bieden aan niet-ingeënte volwassenen (dit kunnen ook nieuwkomers zijn) wonend in de gemeente om de vaccinacties van het Rijksvaccinatieprogramma kosteloos in te halen? 

Rita Boer Rookhuiszen, namens de fractie van D66 West Betuwe 

30 april 2019