Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 mei 2019

Het eerste trimester in West Betuwe

 Het eerste trimester van D66 West Betuwe 

De eeSteunfractie 2019rste vier maanden van de nieuwe gemeente West Betuwe zitten er (bijna) op. De (steun) fractie heeft in die tijd niet stil gezeten. Die (steun) fractie bestaat naast onze raadsleden Ashley en Rita uit de op 15 januari officieel beëdigde ‘burger’ leden Vic Bogerman, Pieter van Zoest en Simone Jilderda en uit D66’ers die regelmatig aansluiten bij de fractievergaderingen dan wel op een andere wijze het gemeenteraadswerk van D66 ondersteunen. 

OPPOSITIEROL

Achteraf gezien was deelname van D66, dat als veel te progressief beschouwd wordt, aan de coalitie nooit een reëele optie. Er zijn geen serieuze gesprekken met ons gevoerd. We hebben nu helaas te maken met een behoudende meerderheid in de raad en een coalitie van Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe die slechts 1 zetel meerderheid in de raad heeft. Die ene zetel verschil biedt wellicht ook kansen maar tijdens de eerste vergaderingen hield de nieuwe coalitie vooralsnog de gelederen angstvallig gesloten. Onze positie is dus in de oppositie, voorstellen zullen wij echter zoals altijd op hun inhoud beoordelen. 

raads- en steunleden West Betuwe

 

NIEUW VERGADERSYSTEEM vic in actieOp 29 januari namen zowel Vic als Pieter namens D66 deel aan de eerste beeldvormende bijeenkomsten (over de begroting en over de nieuw vast te stellen APV). De gemeenteraad van West Betuwe heeft een voor iedereen nieuw vergadersysteem zonder vaste commissies en commissieleden. Per bijeenkomst en onderwerp kan een fractie bepalen wie namens de fractie deelneemt. Er zijn beeldvormende (in de 1e week van de maand), oordeelsvormende (2e week) en gebiedsgerichte ‘ontmoetings’ avonden (3e week) waarin de raad zich kan voorbereiden op de besluitvormende raadsvergadering (4e week van de maand). 

 

HET IS WENNEN Het is voor iedereen wennen. Aan deze manier van vergaderen, aan de nieuwe voorzitters (Vic maakt deel uit van een voorzitterspoule), aan de burgemeester, aan mederaadsleden, aan het gebruik van interruptiemicrofoons (waar onze fractie toch al snel gebruik van wist te maken), aan de griffie die ons ondersteund en is uitgebreid met nieuwe mensen, aan de vergaderapp, aan een nieuwe college en aan oud zeer dat soms boven komt drijven.

per interruptie

LERENDE ORGANISATIE

Ashley en Rita hebben in een persoonlijk gesprek van ruim een uur kennis gemaakt met de nieuwe gemeentesecretaris, Karen Coesmans. Zij benadrukte dat we dit eerste jaar niet teveel van de ambtelijke organisatie mogen verwachten, deze is namelijk nog volop in ontwikkeling. Een ‘waarschuwing’ die ons vorige week ook nog eens vanuit de griffie werd gegeven. Er zijn veel vacatures, tijdelijke inhuur en ervaren mensen zijn vertrokken of gaan weg (waarom vragen we ons dan af). Men weet zelf soms ook nog niet precies wie nu eigenlijk wat doet. Er wordt op dit moment dus volop ‘gebouwd’ aan de organisatie van de nieuwe gemeente. Men is vooral nog ‘lerende’ zo wordt ons voorgehouden. Wij hadden de hoop dat er in 2018 al voldoende voorwerk zou zijn gedaan om snel onderwerpen op te kunnen pakken. Dit valt ons dus allemaal zwaar tegen. 

HARMONISATIE OPGAVE

De harmonisatie opgave (voor alle inwoners/verenigingen dezelfde regelingen/voorwaarden voor subsidie etc.) is namelijk niet mis. Het subsidiebeleid en ook het voorzieningen niveau in de drie gemeenten was en is namelijk nog steeds heel verschillend. Helaas was er veel nog niet geregeld en ook kampt de organisatie nog met veel vacatures. De herindeling is voor de ambtelijke organisatie in feite nog maar net onderweg zo lijkt het. Voor onze fractie een groot punt van zorg. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op de dienstverlening van hun gemeente en te veel onderwerpen lijken nu te blijven liggen terwijl onze collega’s in de buurgemeenten wel voortgang maken. Groot punt van zorg is het minimabeleid. De mogelijkheden voor bijvoorbeeld toeslagen zijn voor inwoners van de voormalige gemeente Neerijnen een stuk minder. Harmonisatie van het minimabeleid, naar de Geldermalsense standaard, is voor ons dan ook een speerpunt. De nu opgestelde begroting voor 2019 biedt vooralsnog weinig financiële speelruimte. 

WERKBEZOEK GEMEENTEWERF

de busBuiten de (voorbereidingen voor de) officiële vergaderingen om zijn wij als fractie uiteraard ook actief. Een van onze eerste activiteiten, naast deelname aan de door de griffie georganiseerde ‘Raad on tour’ (4 zaterdagen op diverse locaties op werkbezoek met college en raad) was een bezoek aan de gemeentewerf in Geldermalsen. We zijn in gesprek en op stap gegaan met de buitendienst. We bekeken de begraafplaats in Neerijnen en maakten een tocht over wegen op het grondgebied van voormalig Neerijnen. Er zitten wat wegonderhoud en markeringen betreft overduidelijk een aantal uitdagingen aan te komen. Traditiegetrouw trakteerden we de mannen en vrouwen tijdens de lunch op saucijzenbroodjes. De mensen van de buitendienst hebben de herindeling prima opgepakt en zijn als eersten ook echt van start gegaan met het nieuwe gebiedsgerichte werken. 

OVERLEG MET WETHOUDER OVER DUURZAAMHEID Ashley, Rita, Vic, Pieter en Simone hebben met wethouder Govert van Bezooijen van de ChristenUnie, verantwoordelijk voor duurzaamheid, een uitgebreid en positief verkennend gesprek gevoerd (in bijzijn van de verantwoordelijk ambtenaar) over de lokale duurzaamheids- en klimaatagenda. Hier moeten wat ons betreft nog forse stappen gezet worden. De wethouder lijkt hier voor te willen gaan, of de hele coalitie hier achter staat is nog maar de vraag. 

CAMPAGNE In maart hebben we naast het gewone raadswerk ook campagne gevoerd. Naast het poster plakken – in weer en wind – zijn we diverse keren de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen. Dit samen met kandidaten op de lijst van D66 Gelderland en de waterschapspartij Water Natuurlijk. De stations actie is afgeblazen vanwege de aanslag in Utrecht. 

DE PREMIERE

Samen met D66 Gelderland heeft D66 West Betuwe de bijzondere voorstelling ‘De Premiere’ naar Schenkerij de Beurs in Geldermalsen weten te halen. Deze onewomanshow over 100 jaar vrouwen op het Binnenhof werd door politiek historica Eveline van Rijswijk gespeeld op Internationale Vrouwendag 8 maart (eerder trad zij op in de Tweede Kamer en in Nieuwspoort). De premiere 3De Schenkerij zat vol met belangstellenden (vrouwen en mannen) en iedereen genoot van hoe Eveline van Rijswijk vertelde over de opmars van vrouwen op het Binnenhof en welk verschil zij konden maken voor de positie van vrouwen afgelopen eeuw. En ze stelde ook de vraag: waar blijft toch de eerste vrouwelijke premier van Nederland? Na afloop interviewde zij Celine Blom (nummer twee op de kandidatenlijst van D66 Gelderland) en onze eigen fractievoorzitter Ashley. 

ARMOEDE

Rens in Rivierenland

Om als lokale partij goed te kunnen functioneren zijn juist goede contacten met fracties in buurgemeenten en soms ook verder weg (Provincie en Den Haag) van belang. Deelname aan werkgroepen regionaal en landelijk maken daar deel van uit. En het elkaar ontmoeten bij allerlei bijeenkomsten al dan niet vanuit D66 georganiseerd. Zo bezocht Rita op 25 februari samen met Josefien Rooks (D66 raadslid Culemborg) de door D66 Betuwe (D66 Over Betuwe en D66 Neder Betuwe) georganiseerde avond in Elst over Armoedebeleid. Gelukkig een breed gedragen thema binnen onze partij. Ons Tweede Kamerlid Rens Raemakers schetste de dilemma’s die spelen rondom (kinder)armoede. Hoewel het aantal armen afneemt signaleert hij een opgaande lijn van kinderen die opgroeien in armoede. Er zijn landelijke clubs die hierin investeren maar het meeste geld voor de bestrijding van kinderarmoede loopt via de gemeenten. Er zijn de Klijnsma gelden (100 miljoen) en daar bovenop 80 miljoen euro. Hoe wordt dit gebruikt? Het hebben van een uitkering is een duidelijke risicofactor maar vergeet ook de werkende armen niet. Zij maken slecht gebruik van gemeentelijke toeslagen terwijl ze er wel recht op hebben. Kunnen we eigenlijk niet beter ipv pleisters plakken (met allerlei toeslagen/giften in natura) ouders uit de armoede helpen zodat ze het weer zelf kunnen? Al met al veel stof tot nadenken (en doen) in de eigen lokale politiek. 

WEEK VAN RESPECT De gemeenteraad van West Betuwe heeft wel besluiten genomen. Het betrof vooral besluiten die noodzakelijkerwijze genomen moesten worden, zoals over de OZB en allerlei verordeningen waaronder de geharmoniseerde starterslening. Daarnaast werden diverse moties ingediend. Een wat ongelukkig geformuleerde regenboogvlagmotie van Verenigd West Betuwe sneuvelde dankzij eensgezindheid van de coalitie. De ChristenUnie eigende daarbij het gebruik van de regenboog voor zichzelf als christelijke partij op. Dat weerhield onze fractie er niet van om een motie van de ChristenUnie te steunen om als gemeente partner te worden van de Week van Respect. Iets wat de gemeente Geldermalsen en Neerijnen al waren en waarvoor onder andere Rita vorig jaar als ambassadeur gastlessen gaf. Dat ook deze organisatie de regenboog als symbool voor gelijkheid en tolerantie hanteert is de ChristenUnie kennelijk niet opgevallen. 

DE NIEUWE APV Er is inmiddels een nieuwe ‘geharmoniseerde’ APV (algemene plaatselijke verordening) vastgesteld waarin regels staan waaraan inwoners en ondernemers zich dienen te houden. Dit, mede op ons aandringen, op voorwaarde dat dit voorjaar inwoners en ondernemers betrokken worden bij discussie over onderwerpen waar de meningen nogal over uiteenlopen. Dat betreft onder andere de horecasluitingstijden, de commerciële activiteiten van dorpshuizen en sportkantines, hoe om te gaan met (overlast van) festiviteiten en de overlast van knalapparaten in de fruitteelt en het carbidschieten. Op 8 mei waren circa 60 mensen, ondanks de wedstrijd Nederland-Liverpool, aanwezig in het gemeentehuis om hun ideeën en zorgen te uiten. Op 15 mei volgt een tweede bijeenkomst. Er kan ook nog schriftelijk gereageerd worden. Op basis van die inbreng komt er een nieuw voorstel naar de raad. 

DIE BALLON GAAT NIET OP Ook een door GroenLinks ingediende motie over ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het oplaten van ballonnen werd van harte door onze fractie ondersteund. Een eerder voorstel van D66 haalde het in de gemeente Geldermalsen helaas niet. De op basis van dat voorstel opgestelde motie van GroenLinks wel. Met een wat vreemde stemverhouding over de scheidslijn oppositie en coalitie heen. Voor stemden GroenLinks, D66, Verenigd West Betuwe, de SGP, De ChristenUnie, de PvdA en de heer van Dun van Dorpsbelangen. Tegen stemden het CDA, Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe, de VVD en drie leden van Dorpsbelangen. 

LAGE VACCINATIEGRAAD OP DE KAART Dmv officiële schriftelijke vragen heeft Rita eind april namens D66 de lage vaccinatiegraad in de gemeente West Betuwe aangekaart. D66 maakt zich daar landelijk en lokaal grote zorgen over. Er wordt in West Betuwe bij lange na niet de gewenste vaccinatiegraad van 95 procent behaald, met name in de voormalige gemeenten Neerijnen (circa 78%) en Geldermalsen (circa 84%). Dat maakt de kans op uitbraken van eerder praktisch uitgebannen infectieziekten, zoals de mazelen, steeds waarschijnlijker. Kinderen onder de 14 maanden en kinderen die bijvoorbeeld vanwege een ziekte niet kunnen worden ingeënt lopen daardoor gevaar. Net als volwassenen die niet goed zijn ingeënt. Lokaal moet hier wat ons betreft ook het gesprek over gevoerd worden. Er bereiken onze fractie signalen van aanstaande ouders en van ouders met jonge kinderen die zich grote zorgen maken omdat onduidelijk is hoe het gesteld is met de vaccinatiegraad bij de kinderopvang. Ook daar hebben wij het college vragen over gesteld. Net als over de mogelijkheid voor jongeren om zich, zonder toestemming van hun ouders, alsnog in te laten enten. En voor het aanbieden van gratis vaccinaties aan volwassen. Zonder dergelijke maatregelen lukt het niet om kinderen die opgroeien of op bezoek zijn in West Betuwe te beschermen tegen de nog steeds gevaarlijke infectieziekten. Het college heeft een maand de tijd om onze vragen te beantwoorden. 

WAT GAAN WE DOEN Samen met de overige oppositiepartijen benadrukken we het belang van een duidelijke termijnagenda. Waar gaan we het wanneer over hebben en wat en wanneer gaan we besluiten? Dat is nu niet duidelijk. Gezien de ambtelijke drukte wil de coalitie een prioritering. Wat doen we eerst, wat stellen we uit? Een goed bedoelde poging van het college om ook de oppositie daarbij te betrekken verzandde helaas in een discussie over de vorm. Die was ongelukkig gekozen. Ondanks de ambtelijke voorbereiding was er veel onduidelijk waardoor het bepalen van prioriteiten voor praktisch alle partijen ondoenlijk was. Daarnaast was er weinig voorbereidingstijd. Onze input hebben we uiteindelijk schriftelijk ingediend. Bij de prioritering hebben wij de onderwerpen getoetst aan wat voor ons als D66 het belangrijkste is: de omgevingsvisie, klimaatmaatregelen en het zijn van een inclusieve gemeente. De sociale agenda (minimabeleid, WMO en jeugdzorg) maakt hier onderdeel van uit. Medio juni moet meer duidelijk worden als de ‘perspectievennota’ gepresenteerd gaat worden die uiteindelijk 2 juli op de agenda van de raad staat