Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 september 2019

Het tweede trimester in West Betuwe

Hollen en (bijna) stilstaan

Het was buffelen voor onze fractie en steunfractie de laatste twee maanden voor het zomerreces. Naast het campagnevoeren voor de Europese Verkiezingen ging veel energie zitten in de voorbereidingen op de raadsvergadering van begin juli waarin de perspectievennota besproken en vastgesteld werd. Op basis van deze nota wordt op dit moment ambtelijk de begroting voor 2020 opgesteld die op donderdag 7 november in de gemeenteraad besproken gaat worden. Ondertussen namen we ook tijd voor heel andere zaken.

BEZOEK GEOFORT HERWIJNEN

Met kandidaat voor het Europarlement Rita Braam en kandidaat-lid Eerste Kamer Alexandra van Huffelen hebben we samen met D66 Culemborg op zondag 19 mei een bezoek gebracht aan het Geofort in Herwijnen. D66 West Betuwe is trots op hoe het Geofort op een innovatieve manier onderwerpen als cartografie aan bezoekers overbrengt en daarbij gebruik maakt van het landschap en de omgeving.

 

RADARTOREN HERWIJNEN

De vaste Tweede Kamercommissie defensie behandelde 4 september het besluit van de staatssecretaris Barbera Visser van Defensie om in Herwijnen een nieuwe radartoren te plaatsen. De gemeenteraad en het college van B&W van Lingewaal wilden niet meewerken aan plaatsing van de radar en daarom besloot Defensie tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (gedwongen inpassing). Meerdere partijen uit West Betuwe verzochten daarna de Eerste en Tweede Kamer om over dit besluit te debatteren. Namens D66 West Betuwe was fractievoorzitter Ashley Karsemeijer aanwezig bij de bespreking door de Tweede Kamer, Salima Belhaj voerde voor D66 het woord. De aanwezige inwoners en politici van West Betuwe kregen complimenten voor het werk dat ze hebben verzet voor dit dossier. Dit blijft een actueel en maatschappelijk gevoelig dossier.

GRIP OP DE REGIO

In mei is er een bijeenkomst geweest voor de raadsleden uit de regio Rivierenland. Eén van de besproken thema’s was hoe de raden meer grip konden krijgen op regionale samenwerkingsverbanden. De zogenaamde gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Uit die bijeenkomst volgden vier moties, die D66 (mede) heeft ingediend in de raad van juni. De moties Synchroniseren van de agenda’s en Informatievoorziening vanuit colleges werden unaniem aangenomen, alleen de VVD was tegen de motie Transparantie van bestuur. De motie Raadskring Regio Rivierenland heeft het helaas niet gehaald. Op dit moment ligt er overigens een wetsvoorstel voor die beoogt de positie van raadsleden te versterken. Daarmee wordt het onder andere mogelijk dat raadsleden te laten plaatsnemen in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen (GR)een GR. Op verzoek van D66 West Betuwe gaat de wethouder onderzoeken of dat, vooruitlopend op de nieuwe wet, alvast kan bij de nog op te richten GR Breedband. Deze maand besluit West Maas en Waal als laatste gemeente in de regio over deze vier moties. Wij hopen dat hiermee de gemeenteraden meer ‘grip’ krijgen op de samenwerkingsverbanden en zich daardoor minder ‘overvallen’ voelen door de uitvoering van een GR. Zoals onlangs bij de invoering van de ondergrondse afvalcontainers door AVRI. Zie ook onze eerdere berichtgeving op Facebook hierover

BEGRAAFPLAATSEN

Er zijn van die onderwerpen waarover de gemeenteraad spreekt en besluit die gevoeliger liggen dan andere. Het begraafplaatsenbeleid is daar een van. Met name die tarieven roepen nogal wat emoties op. Inwoners van de voormalige gemeente Geldermalsen moeten in de toekomst waarschijnlijk meer gaan betalen voor begraven. En dat terwijl er in het verleden al vraagtekens waren bij de hoogte van de tarieven. Is begraven straks nog wel voor iedereen betaalbaar? Ter voorbereiding was er op initiatief van verantwoordelijk wethouder Jacoline Hartman zaterdag 25 mei een excursie voor raadsleden georganiseerd. Er werden een aantal van de in totaal 31 begraafplaatsen die de gemeente West Betuwe in beheer heeft bezocht.

Over de kwaliteit van het onderhoudsniveau was later in de raad amper discussie. Niveau A vond alom steun. Niet alle 31 begraafplaatsen voldoen hier aan. Om ze allemaal op niveau A te brengen zijn echter extra investeringen nodig. Hoewel onze fractie in principe achter de investeringen staat hebben we uiteindelijk als enige fractie toch tegengestemd omdat tijdens een chaotische raadsvergadering op initiatief van de SGP zonder goede onderbouwing en mogelijk ten koste van het minimabeleid het raadsvoorstel werd aangepast. Bij de behandeling van de begroting zal een en ander nogmaals aan de orde komen.

 

MINIMABELEID

Ook het minimabeleid, dat nog niet geharmoniseerd is, is om ons verzoek weer op de agenda gekomen en op dinsdag 10 september besproken. Er zijn nog geen algemeen geldende regels. Daardoor hebben met name inwoners met een minimum inkomen in voormalig Neerijnen minder recht op extra (financiële) ondersteuning. Het college wil graag het advies van de ombudsman overnemen en 120% van het minimum rekenen voor recht op ondersteuning, dit wordt door een aantal partijen in twijfel getrokken. Er lijkt gelukkig een meerderheid voor die grens te zijn. Eind dit jaar moet dit wel geregeld zijn vinden wij. In de begroting moet er wel extra geld gevonden worden. Wat ons betreft heeft ondersteuning van kwetsbare inwoners de hoogste prioriteit.

PERSPECTIEVENNOTA

Fractievoorzitter Ashley Karsemeijer nam tijdens de behandeling van de perspectievennota iedereen mee naar 5 juli 2039 waar de gemeenteraad van Rivierenland de laatste raadsvergadering voor het zomerreces houdt. Zij beschreef een grote gemeente met veel gemeenschapszin waar onder andere dankzij de invoering van het basisinkomen sociale contacten, vrijwilligerswerk en mantelzorg sterk zijn toegenomen. Een gemeente waar woonwijken bestaan uit een mix van sociale huur tot aan dure koop waardoor arm en rijk elkaar gewoon op straat tegenkomen. Een gemeente waar gebouwen geïsoleerd zijn, schone energie opgewekt en vrijwel alle afval hergebruikt wordt, regenwater zoveel mogelijk buiten het riool gehouden is in water opvang locaties en de tuinen overwegend groen zijn. Omdat het inclusiebeleid sinds 2020 topprioriteit kreeg krijgt iedereen, ongeacht afkomst, inkomen, handicap of geaardheid volop kans om deel te nemen aan de samenleving. Dat is waar D66 West Betuwe naar toe wil, vandaar ook dat onze fractie moties van andere partijen steunden die vroegen om een inclusie uitvoeringsagenda (Christen Unie) en extra aandacht voor laaggeletterdheid (Dorpsbelangen). In feite ging het hier om voortzetting van het in de gemeente Geldermalsen mede op initiatief van D66 gevoerde beleid.

JONGERENRAAD

Zelf deed D66 tijdens de behandeling van de perspectievennota het voorstel tot invoering van een jongerenraad voor West Betuwe. Dit werd door (bijna) alle partijen omarmt. De uitvoering laat door onderbezetting van de griffie op dit moment nog op zich wachten tot 2020.

De volledige inbreng van onze fractie in het debat is hier te lezen.

DE ZWARTE POPULIER ALS SYMBOOL

Tijdens het zomerreces van de gemeenteraad gaat het raadswerk voor D66 West Betuwe gewoon door. Juist het ‘vergaderloze’ reces biedt wat meer ruimte voor verdieping in een aantal onderwerpen, zoals in die van de strijd van Marrigje Scheurwater voor het behoud van de ruim honderdjarige Zwarte Populier in haar hoogstam boomgaard aan de voet van de Waaldijk in Opijnen. Vrijdag 19 juli bezochten we haar. We namen uitgebreid de tijd om haar verhaal aan te horen. Toen bleek dat Marrigjes strijd voor het behoud van de Zwarte Populier in feite symbool staat voor wat er op dit moment, opnieuw, gaande is langs de Waal: het nieuwe dijkversterkingsproject waarbij inwoners en overheden soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Geld lijkt namelijk leidend te zijn, niet het belang van inwoners en het behoud van lokale cultuurhistorie.  

 

Voor de geïnteresseerden hier een uitgebreid verslag van ons bezoek.

 

ENERGIENEUTRAAL 2030

De regio Rivierenland zal juni 2020 een zogenaamd ‘bod’ moeten doen aan de Rijksoverheid (net als alle andere regio’s in Nederland, 30 in totaal) hoe de regio denkt voldoende groene stroom en warmte op te wekken voor de inwoners van het gebied. In het voorjaar zijn twee klimaattafels georganiseerd (in Asperen en in Geldermalsen) waarin hierover met inwoners/belanghebbenden/politici is gebrainstormd. Duidelijk werd dat de huidige 14 windmolens die nu gebouwd worden bij lange na niet genoeg zijn. Het coalitieakkoord waarin staat dat er geen windmolen meer bij mogen komen is dus allang achterhaald. De coalitiepartijen (behalve de Christen Unie die allang tot dit besef is gekomen) zullen echter nog moeten worden overtuigd. Ook als de doelstellingen van West Betuwe bijgesteld worden naar energieneutraal in 2050 (de landelijke doelstelling) kan de coalitie er niet omheen om veel meer maatregelen te nemen. Aangezien we dit samen met de andere regiogemeenten moeten afspreken zal dit onderwerp de komende tijd de discussies waarschijnlijk gaan overheersen. Het verschil in kennisniveau tussen/binnen de verschillende fracties is zorgelijk. Ook het wantrouwen of de cijfers kloppen is bij een aantal fracties groot wat de discussies en latere besluitvorming bemoeilijkt. Waarschijnlijk speelt dat ook in andere gemeenten. Als fractie proberen wij daarin in ieder geval de verbinding met onze collegafracties in de regiogemeenten sterk te laten zijn. Wie hierin mee wil denken/ondersteunen is van harte uitgenodigd om onze fractie daarin te ondersteunen.

VACCINATIEGRAAD

Tijdens het zomerreces hebben we een bijeenkomst van de gemeenteraad van Eindhoven bezocht waarin de problemen rondom het vaccineren besproken werden en de GGD Brabant Zuid-Oost uitleg gaf over extra inzet, met name op het gebied van voorlichting, die mogelijk is. Deze informatie is ook voor West Betuwe van belang. In met name voormalig Neerijnen is de vaccinatiegraad namelijk alarmerend laag. Het college is vooralsnog niet van plan hier veel extra aandacht aan te besteden en wijst naar wat de GGD nu al doet. Er kan echter veel meer. Dat een SGP wethouder verantwoordelijk is voor dit dossier is een complicerende factor, vandaar ook dat onze fractie daarbij steun zoekt en krijgt vanuit de Tweede Kamerfractie en collega raadsleden uit andere gemeenten. Wordt vervolgd.

BEËDIGING MARIEKE

De fractie is blij dat Marieke Vermeulen na haar zwangerschapsverlof weer terugkomt als burgerraadslid van onze fractie (aangezien Simone Jilderda tot afdelingsvoorzitter is gekozen draagt zij het stokje weer over). Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 24 september aanstaande wordt Marieke officieel beëdigd. Zij is inmiddels alweer bij het fractieoverleg aangeschoven.