Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 maart 2020

Het derde trimester in West Betuwe

In de laatste vier maanden van het jaar kreeg onze (steun)fractie aardig wat onderwerpen te verhapstukken, waaronder de begrotingsbehandeling voor 2020. Ook waren er bijeenkomsten van de Denktank Sociaal Domein en in het kader van het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). We gingen als fractie op werkbezoek en namen ook deel aan de werkbezoeken en bijeenkomsten die door onze griffie georganiseerd werden. Zoals naar Werkzaak en het Regionaal Archief Rivierenland.

Daarnaast waren er de bijeenkomsten vanuit D66, provincie, de VNG en andere organisaties waaraan deelname voor ons raadswerk waardevol is. We zijn ook vertegenwoordigd bij speciale gelegenheden zoals de opening van de Brede School in Heukelum en de bijeenkomst ‘Op weg naar een verbonden samenleving’ in Het Klokhuis te Beesd. Met diverse moties en amendementen wisten we in de gemeenteraad successen te behalen. Onze motie over ‘Meer inzicht in lokale heffingen’ werd unaniem aangenomen en wordt in 2020 verder uitgewerkt. Ook de motie ‘Hoge nood’ kreeg brede steun. Deze hebben we ingediend vanuit de inclusiegedachte. We vroegen daarmee aandacht voor meer openbare toiletvoorzieningen. Bij de begrotingsbehandeling hebben we met behulp van een amendement extra prioriteit voor biodiversiteit bewerkstelligd. En eveneens in het kader van inclusie werd in december ons amendement gesteund waarin we de studietoelage voor studenten met een beperking hebben weten te verhogen van 240 naar 300 euro per maand. Verder was onze fractievoorzitter druk met de sollicitaties voor de nieuwe burgemeester wat resulteerde in de benoeming op 22 november van Servaas Stoop tot burgemeester van West Betuwe.

Werkbezoek Tiny Houses in Enspijk

Op 22 oktober j.l. waren we als fractie te gast in Enspijk. De familie Verploeg-van Veldhoven had eerder ingesproken bij de raad met het idee om op het terrein achter hun woning aan de Iepstraat Tiny Houses te bouwen. Dit om te voldoen aan de vraag naar woonruimte, juist ook in het dorp Enspijk waar amper betaalbare woonruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld starters. Op de uitnodiging om ter plekke te gaan kijken gingen we graag in. We namen een kijkje op het bewuste terrein dat, zo zagen we, volop ruimte kan bieden aan Tiny Houses. Om die te realiseren is echter wel medewerking van de gemeente nodig. Ook zullen omwonenden betrokken dienen te worden. Het is op dit moment helaas nog wachten op de bespreking van de uitkomsten van een woningbehoefte onderzoek in West Betuwe en Rivierenland. Dat gaat gebeuren als volgend jaar het gemeentelijke woningbouwprogramma op de agenda staat. Dat hadden wij graag eerder gezien. Initiatieven zoals in Enspijk blijven hierdoor helaas langer op de plank liggen dan in onze ogen nodig is.

Motie ‘Meer inzicht in Lokale heffingen’ unaniem aangenomen

Op 22 oktober hebben we ’s avonds raadsbrede steun gekregen voor onze motie waarin we om meer inzicht in de lokale heffingen vragen. Gezien het feit dat gezinnen in West Betuwe gemiddeld € 197 meer aan woonlasten betalen dan de rest van Gelderland, en we de komende tijd de lokale heffingen (belastingen en leges) nog verder gaan harmoniseren (een tarief voor alle inwoners) We willen als raad meer inzicht in het effect van gewijzigde lokale heffingen op persoonlijke situaties van als we dat als raad nodig vinden. Het is belangrijk het effect van de harmonisatie van de lokale heffingen specifiek op huishoudens en bedrijven te monitoren. In gesprekken met de accountant en in de auditcommissie, waarvan onze fractievoorzitter Ashley Karsemeijer deel uit maakt, zal deze motie meegenomen worden.

Met amendement extra aandacht voor biodiversiteit gevraagd en gekregen

Dit amendement hebben we tijdens de speciale Begrotingsraad op 7 november ingediend omdat biodiversiteit helemaal niet genoemd werd in de programmabegroting 2020 terwijl wij vonden dat biodiversiteit een belangrijk thema voor de gemeenteraad van West Betuwe is en er in de programmabegroting 2020 een aantal mee koppel kansen genoemd stonden als het gaat om het versterken van biodiversiteit. We zijn uiteraard blij dat de motie is aangenomen. Verontrustend is wel dat een aantal partijen het belang daarvan niet inzagen, tegen stemden namelijk de VVD, Voor West Betuwe, Leefbaar Lokaal Belang, en een lid van Dorpsbelangen. Het ging om de volgende tekstuele aanpassingen: ‘West Betuwe zoekt actief naar mogelijkheden om biodiversiteit te vergroten’ en ‘Verder wordt actief gekeken hoe biodiversiteit versterkt kan worden’.

Motie ‘verhogen vaccinatie’

Op 7 november hebben we een motie ingediend om als gemeente in samenwerking met de GGD in West Betuwe zo breed en lokaal mogelijk het gesprek aan te gaan met ouders en professionals via onder meer kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen, kerken en verenigingen teneinde de vaccinatiegraad in onze gemeente te verhogen. En om actief via de eigen gemeentelijke (sociale media) communicatiekanalen het belang van vaccineren kenbaar te maken. We hebben de motie ingetrokken met de toezegging van de wethouder dat dit alles al gebeurt en hij daar binnenkort over zal informeren. Verontrustend was dat, hoewel de wethouder de motie zogezegd ‘omarmde’, een meerderheid van de raadsleden aangaf de motie niet te willen steunen. Op de een of andere manier werd deze gezien als een verplichtend stellen van vaccinatie. Terwijl het hier louter ging over onze wens om als gemeente onze inwoners uitgebreider te informeren over het belang van vaccinatie. Een toch wel heel schrijnend voorbeeld van hoe er binnen de gemeenteraad van West Betuwe soms helemaal niet naar argumenten geluisterd wordt. Inmiddels lijkt er enig resultaat te zijn geboekt vwb de vaccinatiegraad, al blijft deze met name in Geldermalsen, Waardenburg en Neerijnen nog steeds zorgwekkend.

https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/kinderen-in-west-betuwe-worden-vaker-gevaccineerd~af03c692/

Motie hoge nood aangenomen

Dat de gemeente West Betuwe pretendeert koploper gemeente inclusie te zijn was tijdens de Begrotingsraad voor ons mede reden voor het indienen van een motie over het ontbreken van voldoende toegankelijke openbare toiletten. De motie Hoge Nood (naar de app waarmee je snel een openbaar toegankelijk toilet kunt vinden). Daardoor is er voor veel inwoners een forse drempel om de deur uit te gaan en deel te nemen aan het maatschappelijke leven. In de motie verzochten wij het college de toiletnorm van de Maag Lever Darm Stichting (om de 500 meter een openbaar of opengesteld toilet in centra en ook voldoende geschikte toiletten in parken en recreatiegebieden) bij de uitvoering van de omgevingswet op te nemen en zelf ook het goede voorbeeld te geven door bij gemeentelijke projecten, zoals bij de ontwikkeling van de jachthaven in het centrum van Geldermalsen, standaard een ook voor mindervaliden toegankelijk openbaar toilet op te nemen in de planvorming. En om in het evenementenbeleid bij de vergunningverlening voor grotere evenementen als voorwaarde op te nemen dat er voor mindervaliden toegankelijke toiletvoorzieningen worden gerealiseerd indien er binnen een straal van 500 meter geen ander geschikt openbaar toilet aanwezig is. Ook willen we dat de HogeNood App regelmatig onder de aandacht gebracht wordt van winkeliers en horecaondernemers en dat de gemeente inwoners over het bestaan en gebruik van deze app informeert.

Studietoelage studenten met beperking dankzij D66 omhoog

Tijdens de laatste raadsvergadering op 17 december is bij de discussie over minimabeleid op ons voorstel de gemeentelijke studietoelage voor studenten met een beperking verhoogd van 240 naar 300 euro per maand. Ons amendement was een klein succesje in het kader van de inclusieve samenleving. Passend bij de positie van ‘koplopergemeente inclusie’ van de gemeente West Betuwe. Daarnaast deden we de oproep om het inclusiebeleid, met name ook in het kader van het minimabeleid, nadrukkelijker op de gemeentelijke agenda te zetten. ,,Daar gaan we in 2020 hard mee aan de slag,’’ zegde verantwoordelijk wethouder Ton van Maanen toe. Toevallig was het op 3 december ook Wereld Gehandicapten Dag. Op die dag is een uitgebreid onderzoek naar buiten gebracht over de positie van gehandicapten in Nederland. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst gelijk is gelijk in Utrecht, waarbij ons raadslid Rita Boer Rookhuiszen aanwezig was.  Belangrijkste conclusie: de positie van mensen met een beperking is sinds 2015 verslechterd. Zo is ondanks de economische groei de werkloosheid onder gehandicapten gestegen, is het volgen van onderwijs voor hen moeilijker geworden en leven er steeds meer gehandicapten in armoede. Als belangrijkste oorzaak wordt de verslechtering van de (financiële) ondersteuning genoemd. Gemeenten zijn daar sinds 2015 verantwoordelijk voor. Veel mensen met een beperking maken extra kosten vanwege hun handicap en het minimabeleid van veel gemeenten houdt daar onvoldoende rekening mee. Rita overhandigde tijdens de raadsvergadering verantwoordelijk wethouder Van Maanen het bewuste rapport.

(T)Huisvesting

De discussie over de plannen voor de huisvesting van het ambtelijk apparaat, de gemeenteraad en het college en last but not least de publieksfuncties zorgden voor een hete politieke herfst. Tijdens de verkiezingsstrijd in het najaar van 2018 waren alle partijen het erover eens: er zou geen nieuw gemeentehuis gebouwd worden. Nog geen jaar later waren er toch een aantal partijen die nieuwbouw wilden laten onderzoeken. Een quick scan maakte duidelijk dat dit miljoenen meer zou kosten dan verbouw van en aanbouw aan het huidige gemeentehuis in Geldermalsen. Toch bleef nieuwbouw lang discussiepunt. Als D66 zijn wij altijd duidelijk geweest: nieuwbouw was voor ons geen optie. Uiteraard spelen financiën daarbij een grote rol maar zeker ook de belofte die wij aan onze kiezers hebben gedaan.

Dit standpunt is door fractievoorzitter Ashley Karsemeijer keer op keer verwoord, tot aan de laatste raadsvergadering hierover op 17 december. Een vergadering die mede door de discussie over de huisvesting tot ruim na middernacht duurde.  Wel met als resultaat dat verbouw en aanbouw nu verder uitgewerkt wordt.

 

Politiek, ook voor jongeren

Na het unaniem aannemen van een motie hierover van D66 zijn in de gemeente Geldermalsen destijds de lessen Democracity voor basisschoolleerlingen gestart. Deze werden gegeven door Pro Demos uit Den Haag en worden voorgezet in de nieuwe gemeente. Dit najaar vonden ze weer plaats. Het blijft bijzonder om als D66 raadsleden hier een bijdrage aan te mogen leveren en door kinderen uit de groepen 7 te worden ondervraagd over ons werk in de raad en voor de gemeente. Inmiddels is ook de jongerenraad geïnstalleerd, eveneens op initiatief van onze fractie, en hebben we als gemeenteraad in het najaar een speeddate bijeenkomst met leerlingen van de Lingeborgh gehouden. Hierbij was D66 met vier man/vrouw vertegenwoordigd. Verkeersveiligheid, sociale veiligheid en drugsgebruik waren belangrijke onderwerpen voor jongeren.

D66 in werkgroepen en commissies

Naast de “gewone” vergaderingen op de dinsdagavond heeft de gemeenteraad nog andere terugkerende bijeenkomsten. Ook daar is D66 altijd vertegenwoordigd, want we vinden het belangrijk dat ook daar het D66-geluid uitgedragen wordt. Verder leveren we (zelfs als kleine partij!) een voorzitter voor de voorrondevergaderingen. We zijn er trots op dat we zo actief deelnemen.

Overleggroep (steun)Fractielid
Presidium Rita
Vertrouwenscommissie Ashley
Werkgeverscommissie Rita
Auditcommissie Ashley (voorzitter)
Evaluatiecommissie vergaderstructuur Ashley (voorzitter)
Denktank Sociaal domein Rita, Pieter
Klankbordgroep huisvesting Ashley
Werkgroep gedragscode gemeenteraad Pieter
Voorzitterspoule Vic

 

Marieke beëdigd

Marieke Vermeulen is na haar zwangerschapsverlof weer actief geworden binnen de fractie. Op 24 september is zij officieel beëdigd als burgerlid voor D66 in de gemeenteraad van West Betuwe door waarnemend burgemeester Harry Keereweer. De fractie is verheugd weer te kunnen rekenen op haar financiële expertise en vaak nuchtere inbreng. Uiteraard waren er bloemen!