Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Grip op wat we samen doen – gemeenschappelijke regelingen (GR)

Donderdag 18 juni was een extra raadsvergadering die grotendeels ging over alle samenwerkingsverbanden, ook wel gemeenschappelijke regelingen genoemd, waar we als gemeente West Betuwe aan deelnemen. Mede dank zij de inspanningen van de griffie werden deze nu gezamenlijk besproken . Daarmee werd in feite uitvoering geven aan 3 moties grip op samenwerkingsverbanden die eerder waren aangenomen. Samenwerkingsverbanden zijn in feite verlengstukken van onze gemeente. Daarmee voeren we taken uit die we niet alleen kunnen of mogen doen en die we samen, met twee of nog meer andere gemeenten, beter doen.

Bijzonder was dat aan het eind van de raadsvergadering na eerst het voorstel tot een Corona compensatiefonds besproken te hebben dit voorstel direct ook is vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft een regeling voor maatschappelijke organisaties die financieel nadeel ondervinden vanwege de ‘intelligente lockdown’ in het kader van het COVID-19 virus. Onder voorwaarden verleent de gemeente cofinanciering om de leefbaarheid en sociale samenhang binnen de gemeente te herstellen. Ook uitstel van betaling van huur en uitstel van terugbetaling van leningen wordt mogelijk.

Met betrekking tot de samenwerkingsverbanden ziet onze fractie twee grote zorgpunten.

Bij diverse organisaties ontbreekt het aan financiële reserves, het zogenaamde weerstandsvermogen. Dat betekent dat als er zich onverwachte financiële risico’s voordoen dit direct gevolgen heeft voor onze eigen begroting. Dat vinden wij niet wenselijk en wij pleiten dan ook voor de opbouw van weerstandsvermogen waar dat er niet of te weinig is.

Onze andere zorg betreft de gevolgen van de huidige Corona crisis. Sommige regelingen merken hier wellicht niet veel van, andere juist heel veel. Ook onze gemeentelijke begroting staat hierdoor onder druk. Onduidelijk is in hoeverre door het rijk gecompenseerd gaat worden. Duidelijk is wel dat alle begrotingen die nu voorliggen in werkelijkheid anders zullen uitpakken.

Complimenten gaven we aan het Regionaal Archief Rivierenland. Een van de samenwerkingsverbanden waar we ons geen zorgen over maken. Bij Werkzaak wordt hard gewerkt aan de uitvoering van landelijke compensatieregelingen ivm Corona. Het is nog onduidelijk welke compensatie er vanuit het Rijk komt en of andere werkzaamheden hieronder lijden. Alle reden tot zorg en we hebben dan ook de wethouder gevraagd de raad hier goed van op de hoogte te houden.

Normaal gesproken zou de Belasting Samenwerking Rivierenland ook niet besproken worden, ware het niet dat tegen de wens van de gemeenteraden in inwoners geen herinneringen toegestuurd kregen indien zij vergaten de gemeentelijke belastingen te betalen. In plaats daarvan kregen ze een aanmaning met extra kosten. En dat tot twee keer toe, omdat het systeem het fout deed. Daar wordt in onze ogen veel te laconiek over gedaan, daar waren we het als gemeenteraad ook snel over eens.

De AVRI verdient wat onze fractie betreft een compliment voor het behaalde milieu resultaat. We zijn de afgelopen tijd heel goed gaan scheiden in Rivierenland. En ook een compliment voor het feit dat inwoners nog steeds kleding kunnen inleveren, iets wat in andere regio’s vanwege de verstopte afzetmarkt niet meer gebeurd. En dat het papier nog steeds overal wordt opgehaald ook al is vanwege Corona de inzet van vrijwilligers lastig. Externe oorzaken veroorzaken desondanks een sterke tariefsverhoging. Die hoger uitvalt dan nodig was geweest als we niet de reserves in voorgaande jaren volledig hadden uitgeput. En dat is weer heel lastig uit te leggen aan onze inwoners die goed het afval scheiden en toch meer gaan betalen.

Ook de financiële reserve van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) is nihil. Bovendien zijn de financiële risico’s die West Betuwe, Tiel en Culemborg als deelnemende gemeenten lopen nog niet in kaart gebracht. Dat vinden wij zorgelijk. Het ontbreken van reserves om tegenvallers op te kunnen vangen betekent dat tegenvallers direct financiële gevolgen voor de gemeentebegrotingen hebben.