Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 augustus 2020

Rondom het reces

Het nieuwe vergaderen

Besluiten, bijeenkomsten, werkgroepen en werkbezoeken

Vlak voor de zomer zijn nog veel besluiten genomen die over veel (gemeenschaps)geld gaan. Zoals het Investeringskrediet herontwikkeling Lingeoever (o.a. jachthaven) Geldermalsen. Gelukkig had de gemeente Geldermalsen hier al een financiële reservering voor apart gezet. Het beleidsplan handhaving zorgt voor extra kosten. Als gemeente nemen we meer eigen handhavers, zogenaamde BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) in dienst. Wij steunden dit besluit want we zijn een flink grotere gemeente geworden. Dan wil je niet afhankelijk zijn van BOA’s die tot nu toe via andere gemeenten tijdelijk werden ingehuurd.

In juli zijn het nieuwe Wegenbeheerplan en Groenbeleidsplan vastgesteld. Hier gaan miljoenen in om die zwaar drukken op de gemeentebegroting. Er blijkt veel achterstallig onderhoud bij wegen en groen, met name in de voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal. Iets waar D66 al voor de herindeling voor gewaarschuwd heeft. Het is jammer dat de harmonisatie van Jeugd, Wmo en het subsidiebeleid, en de daarvoor benodigde financiën, pas in december plaats gaat vinden. Een goede afweging van belangen en kosten kan zo bij de vaststelling van de begroting 2021 in november niet gemaakt worden.

Pas eind dit jaar komt er meer financiële duidelijkheid voor de lokale verengingen en stichtingen die actief zijn binnen West Betuwe. Het lijkt er soms op dat deze coalitie vergeet voldoende te investeren om de basisinfrastructuur in de verschillende kernen overeind te houden.  Een budget van ruim 200.000 euro voor leefbaarheidsinitiatieven klinkt mooi maar als belangrijke voorzieningen, waaronder juist ook dorpshuizen en het lokale verenigingsleven in hun voortbestaan bedreigd worden, zeker nu er een enorme inkomstenderving is vanwege Corona, gaat de lokale sociale basisinfrastructuur wat D66 betreft voor.

Als fractie waren we verder druk met de klankbordgroep (t)huisvesting (Ashley) over de verbouw van het gemeentehuis, de werkgeverscommissie (Rita) die voor de medewerkers van de griffie als ‘baas’ fungeert, de auditcommissie (Ashley) de werkgroep gedragscode (Pieter), als voorronde voorzitters (Vic en Jan), met een werkbezoek samen met provinciale statenleden (Stan Hellegers van D66 Gelderland) in het kader van verkeersproblematiek (rotonde) in Hellouw (Rita) en namen we deel aan diverse (digitale) bijeenkomsten over de sluipverkeerproblematiek in Beesd als Waardenburg.

Dit heeft ook alles te maken met de plannen van Rijkswaterstaat voor de toekomstige verbreding van de A2, die wellicht vanwege financiële tekorten bij het Rijk op een lager pitje komen te staan. Wel een onderwerp dat veel onrust oproept omdat zo’n groot infrastructureel project veel impact heeft op inwoners en bedrijven. Datzelfde gaat op voor de dijkverzwaringsprojecten die binnenkort van start gaan.

Tot slot brachten we vorige week met burgemeester Servaas Stoop een bezoek aan het nieuwe onderkomen van de Stichting Help Elkaar die zich geheel vrijwillig inzet voor ondersteuning van minima. Dit was in het kader van een nadere kennismaking van onze fractie met de burgemeester op wiens verzoek wij hem meenamen naar een locatie die wij als fractie van D66 West Betuwe van belang vinden. Op twitter meldde hij hierover: Vanavond was de kennismaking met @D66WestBetuwe met o.a. @Ashleykars @RitadeJoode. Goed gesprek gehad over sociale vraagstukken en de rol van de overheid. Onder de indruk van het verhaal van vrijwilligers van http://stichtinghelpelkaar.nl/home over hun compassie met mensen rond armoedegrens.

Ook Pieter en Marieke waren bij dit bezoek aanwezig.  

Samen met de stichting ‘Integreren Doe Je Samen’ zit Help Elkaar sinds kort in het pand van de voormalige garage De Waal aan de D.J. van Wijkstraat nabij het centrum van Geldermalsen. Lange tijd hebben beide stichtingen in onzekerheid gezeten over de huisvesting. We zijn met hen blij dat op de valreep toch een plek gevonden is die zij voorlopig voor een jaar kunnen huren. Juist nu, als bij veel mensen de financiële gevolgen van Corona zichtbaarder worden, is ook de ondersteuning van deze twee stichtingen meer nodig dan ooit. Zij kunnen ook een belangrijke rol spelen in het hele nieuwe inburgeren van statushouders dat in 2021 van start gaat.

Actuele ontwikkelingen

Luchtkwaliteit scholen West Betuwe: Naar aanleiding van onze technische vragen over de luchtkwaliteit in schoolgebouwen en Corona is afgelopen vrijdag28 augustus overleg geweest tussen de gemeente en schoolbesturen. Er is nu meer duidelijk en er zijn afspraken gemaakt. De periode tot de herfstvakantie wordt gebruikt om de lokale situaties te monitoren en te bezien waar nadere maatregelen nodig zijn.  Op alle scholen wordt door middel van CO2-meters gecontroleerd hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit en of er voldoende geventileerd wordt. Voor de herfstvakantie wordt op basis van de verzamelde informatie geëvalueerd en in overleg gekeken waar aanvullende maatregelen nodig zijn. Mochten er in de komende periode direct maatregelen nodig zijn dan wordt naar een passende oplossing gezocht. Deze afspraken worden waarschijnlijk ook met het Voortgezet Onderwijs gemaakt.

Nieuw beleid AVRI: Daarnaast proberen we het voorstel van het AVRI bestuur om over te stappen op het chippen van alle soorten afvalcontainers uit te laten stellen totdat in ieder geval alle gemeenteraden zich hierover hebben kunnen uitspreken. Aangezien dit een regionaal onderwerp is hebben we daarvoor ook de overige D66 fracties in Rivierenland benaderd. Het AVRI bestuur en management lijkt helaas weinig geleerd te hebben van de invoering van het ‘omgekeerd inzamelen’. Het advies van een extern onderzoeksbureau om bij dergelijke voorstellen eerst draagvlak onder gemeenteraden en inwoners te zoeken is helaas in de wind geslagen. Helaas is de eerste (negatieve) berichtgeving al in de kranten/op social media te lezen.

Radartoren en vervuiling Spijk: Voor onrust zorgen ook de plannen van defensie voor een nieuwe radartoren in Herwijnen en het besluit van het college om de vervuiling van de golfbaan in Spijk op te lossen door de vervuilde grond ‘in te pakken’ in plaats van te verwijderen. Dit laatste was wel de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad. Beiden komen zeker nog terug op de raadsagenda.

Biodiversiteit: bij de vaststelling van het Groenbeleidsplan is een amendement van onze fractie inzake biodiversiteit verworpen. Bermen worden met dit plan voortaan geklepeld (gemaaid gras wordt niet meer afgevoerd) omdat dit 54.000 euro goedkoper is. Het komt biodiversiteit, een speerpunt binnen West Betuwe, echter niet ten goede. De (aftredend) wethouder Hartman adviseerde negatief over ons amendement. Binnen de miljoenenbegroting van groen gaat het om een luttel bedrag, echter de meerderheid van de gemeenteraad volgde haar advies. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken. Bij de begrotingsbehandeling in november proberen wij alsnog ecologisch onderhoud van bermen voor elkaar te krijgen (nieuwe wethouder, nieuwe kansen).

Last but not least staan in september de woonvisie en huisvesting van arbeidsmigranten op de agenda. Belangrijk onderwerpen die hoog op onze prioriteitenlijst staan en waarbij de inbreng vanuit inwoners door het corona-vergaderen helaas ernstig bemoeilijkt wordt.

Nogmaals, mocht u vragen/opmerkingen nav bovenstaande hebben, of een ander onderwerp onder onze aandacht willen brengen, neem gerust contact met de fractie op