Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 mei 2021

Waarom groen op de Boutensteinseweg

In de raadsvergadering lag een vraag voor toestemming voor de vestiging van een groenbedrijf op het oude slipschoolterrein aan de Boutensteinseweg (Rumpt) en een inwoner wilde weten waarom D66WestBetuwe had ingestemd met het voorstel. Aan het woord fractievoorzitter Rita Boer Rookhuiszen: “Dit plan stamt al vanuit de vorige gemeente, Geldermalsen. Op 28 augustus 2018 is de medewerking toegezegd aan de vestiging van het bedrijf Kemp Schalkwijk BV op een deel van het terrein van de oude slipschool. Het bedrijf houdt zich primair bezig met groenvoorziening, landschapsinrichting en groenonderhoud. Het is dus geen composteerbedrijf, zoals door sommige bezwaarmakers wordt gesteld.”

“De gemeente West Betuwe is sinds 1 januari 2019 de rechtsopvolger van de gemeente Geldermalsen en heeft op 4 juli 2019 een zogenaamd voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Waarop iedereen kan reageren. Het college van West Betuwe heeft hiervoor op 25 juni 2019 groen licht gegeven. Alleen de provincie en het waterschap hebben op het voorontwerp gereageerd. Dit heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen aan de planstukken. Aanvullend onderzoek op de onderwerpen “kleine marterachtigen” en “stikstof” heeftaangetoond dat het bestemmingsplan binnen de huidige wetgeving uitvoerbaar is. Vervolgens heeft het college op 10 december 2019 besloten het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan “Boutensteinseweg 1 te Enspijk” heeft vanaf 19 december 2019 voor zes weken ter inzage gelegen.

Het blijft natuurlijk lastig om als inwoners altijd in de gaten te hebben of er iets van belang is gepubliceerd. In de toekomstige omgevingswet wordt het verplicht betrekken van de directe omgeving beter geregeld, maar die verplichting voor initiatiefnemers is er nu nog niet en de invoering van de wet is helaas (vanwege ICT problemen) alweer uitgesteld.

Voor wat betreft die stikstof – overal in Nederland een heikel punt op dit moment – is de bedrijfsuitoefening nog eens kritisch met de meest actuele aeriusmodellen bekeken. Uitkomst was dat de belangrijkste reductie van stikstofemissies kon worden bereikt door versneld nieuwe machines/materiaal aan te schaffen én door af te zien van de inzet van een biomassaketel voor het geforceerd drogen van biomassastromen.

Dit is ook voorgelegd aan de Omgevingsdienst Rivierenland (waar de milieuspecialisten zitten). Deze is akkoord met de eindconclusie dat met de voorgestelde aanpassingen in de bedrijfsvoering geen sprake meer is van strijdigheid met de Wet natuurbescherming op het onderdeel “stikstof en Natura 2000-gebieden”.

Overigens wordt steeds over biomassacentrale gesproken maar wat Kemp wil is indien mogelijk (stikstofuitstoot moet 0 blijven) een biomassaketel plaatsen om hun eigen producten te verwerken, niet die van andere bedrijven. Maximaal is een ketel van 0,5 MW toegestaan mits die dus aan de stikstof criteria voldoet. Voorlopig is hier echter nog helemaal geen sprake. Of dat ooit wel kan is nu nog helemaal niet zeker maar het wordt zeker geen biomassacentrale.

Naast over de stikstof/biomassa waren er zorgen over de toename van verkeer. Met name vanwege de nu al voor (jonge) sporters gevaarlijke oversteek/kruising van de Boutensteinseweg met de Provinciale weg. De Provincie is beheerder van die weg en ziet tot nu toe nog niet de noodzaak om de kruising aan te passen. Zelf zijn we als gemeente van plan tegenover het te vestigen bedrijf Kemp onze eigen gemeentewerf te gaan vestigen. Samen met het verkeer van Kemp betekent dit meer verkeersbewegingen die voor de gemeente aanleiding zijn om opnieuw met de Provincie in gesprek te gaan over de kruising. Kemp heeft aangeven mee te willen werken en betalen aan het veiliger maken van deze kruising.

Dit alles leidde voor ons als D66 fractie tot de volgende afwegingen:

  • We willen voorzichtig zijn om plannen af te wijzen waar een voorgaande gemeente eerder al medewerking aan heeft toegezegd, zeker ook als het plannen betreffen die voldoen aan de huidige wet en regelgeving. Dat heeft te maken met dat je als overheid een ‘behoorlijk bestuur’ wilt zijn. Dus dat je afspraken nakomt, ook al is er een opvolgend college/nieuwe gemeente. Als burger/ondernemer moet je daarop kunnen vertrouwen. Tenzij er gewijzigde omstandigheden zijn natuurlijk, en dat is nu niet het geval.
  • Het terrein ligt er nu verwaarloosd bij, dat biedt risico op (illegale) ontwikkelingen die wij liever niet hebben in ons buitengebied.
  • Kemp is een groenbedrijf, daarvan zijn er velen in onze gemeente. Een dergelijk bedrijf past ook bij de groene gemeente die wij willen zijn. De beoogde locatie ligt bovendien niet in/vlakbij een woongebied, wat op zich dus een prima geschikte locatie is, er wordt ook geen groen voor opgeofferd. Het bedrijf werkt op veel plekken in Nederland en de locatie is vlakbij de Provincialeweg en de A2 waardoor hun werkverkeer weinig van het lokale wegennet gebruik zal maken.
  • Er is voorlopig geen sprake van biomassa, mocht dit in de toekomst wel kunnen binnen de dan geldende stikstof/milieu regels dan betreft het een ketel (en dus geen centrale) die alleen voor eigen gebruik bestemd is.Verzoeken tot uitbreiding zullen altijd langs de gemeenteraad gaan.
  • In combinatie met de plannen voor de nieuwe gemeentewerf aan de Boutensteinseweg biedt de komst van Kemp mogelijkheden om samen met de Provincie de kruising met de Provincialeweg veiliger in te richten.

Daarom heeft de fractie besloten in te stemmen met het voorstel”, aldus de fractievoorzitter.