Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 november 2022

Begroting 2023

Modern bouwen

Inbreng D66 West Betuwe Begrotingsraad 8 november 2022 (Rita Boer Rookhuiszen)

Begin juli stond ik hier en gaf aan dat wij als D66 de perspectiefnota een mooie vertaling van het coalitieakkoord vonden.

Datzelfde gaat op voor deze begroting. Er is wederom ontzettend hard aan gewerkt door onze ambtelijke organisatie en het college.

West Betuwe staat er financieel gezien redelijk goed voor, zeker in vergelijking met sommige andere gemeenten.

De onderhandelingen met het Rijk die nog niet rond zijn hangen nog wel boven deze begroting, met name op de wat langere termijn.

En er kunnen zich natuurlijk nog altijd andere onvoorziene omstandigheden voordoen.

Daar weten we door corona en de oorlog bij onze bijna naaste buren alles van.

Vandaar dat financiële voorzichtigheid geboden blijft.

Fijn dat we de moties jongerenwerk, bermbeheer en onderhoud groen binnen de kernen gaan uitvoeren.

En ook zorgen voor de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed.

Daarmee zetten we goede stappen voor de toekomst.

Met meer aandacht voor de toekomst van onze jeugd en voor een steeds duurzamer en biodiverser West Betuwe.

In juli vroeg ik u als raad steun voor het organiseren van een jaarlijks kindervragenuur.

Daarvoor dienen we nu samen  met Dorpsbelangen, de ChristenUnie en Verenigd West Betuwe een motie in met het verzoek aan de griffie om dat samen met de raad te organiseren.

Liefst rondom 20 november, de internationale dag van de rechten van het kind.

Wij willen daarmee West Betuwse kinderen de kans bieden zich te verdiepen in en na te denken en mee te praten over de lokale politiek.

Want besluiten die wij als gemeenteraad nemen in West Betuwe gaan juist ook over hen en over hun toekomst.

Laten we serieus naar onze jeugd luisteren en profiteren van hun inbreng.

In juli gaf ik ook aan dat wonen voor veel inwoners echt niet langer kan wachten.

Onze ambities zijn dan ook groot.

We hebben sinds juli diverse woningbouwplannen goedgekeurd.

Er staan nog meer plannen op stapel.

In de praktijk blijken echter ook woningbouw initiatieven van inwoners aan te lopen tegen regels vanuit ons eigen gemeentelijk beleid.

Deze zitten de uitvoering van plannen in de weg of vertragen.

Daarnaast is het bij afwijzing van plannen de indieners vaak niet duidelijk waarom een woningbouwplan is afgewezen en hoe deze in aangepaste vorm mogelijk wel gerealiseerd zou kunnen worden.

Daarom dienen wij een motie in, samen met Dorpsbelangen, de ChristenUnie, Verenigd West Betuwe, de VVD en Leefbaar Lokaal Belang.

Wij willen dat we als raad meer inzicht krijgen in waarom plannen afgewezen worden en zo nodig bestaande regelgeving aanpassen.

Ook zien we graag dat gezocht wordt naar alternatieve manieren om plannen toch doorgang te laten vinden.

Daarvoor kan het college zo nodig met wijziging van beleid bij de raad komen.

We vragen ook beleidsvoorstellen om een breed scala aan alternatieve woonoplossingen mogelijk te maken.

En als extra menskracht nodig is mogen daarbij alternatieven, zoals ondersteuning van buiten de eigen organisatie zoeken, zeker gebruikt worden.

Mocht dit extra budget vragen van de raad dan horen wij dat graag.

Tot slot: hoe welkom we ook zijn in ons tijdelijke onderkomen in de Lingeborgh, wij zullen blij zijn als we komende zomer het vernieuwde gemeentehuis in gebruik kunnen nemen.

Dan heeft deze gemeenteraad ook weer een echt Thuis.

Een goed thuis willen we ook voor de inwoners van West Betuwe.

Voor jongeren de kans om zelfstandig op eigen benen te staan, voor senioren een passende woning.

En dat liefst in de eigen woonomgeving, de plek waarmee je je verbonden voelt.

Een goed thuis willen we ook voor wie nieuw of tijdelijk is in West Betuwe en hoopt  bij te dragen aan de samenleving.

Wij werken graag met een ieder van u samen om dat Thuis voor iedereen in West Betuwe mogelijk te maken.