Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractie biedt college perspectief -tekstversie

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota op dinsdag 2 juli 2019 sprak Ashley Karsemeijer de volgende woorden als waar perspectief voor 2020:

“Het is 5 juli 2039. De gemeenteraad van Rivierenland heeft de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Dat reces duurt nog maar vier weken. Begin jaren ’20 zag men in dat een lange zomervakantie voor een gemeente echt niet meer kon. Dossiers bleven te lang liggen. Dat pikten inwoners niet meer. De verdeling werktijd en vrije tijd is sowieso erg veranderd de laatste jaren. Ondernemers zijn weliswaar vrij om te bepalen of zij op zondag willen ondernemen, maar werkweken zijn aanzienlijk korter geworden door robotisering en na de invoering van het basisinkomen. De overgebleven tijd wordt bewuster ingevuld met sociale contacten. Bovendien is door die lagere werkdruk de deelname aan vrijwilligerswerk en mantelzorg sterk toegenomen wat extra bijdraagt aan de gemeenschapszin.

 

De wereld zag er medio 2019 nog heel anders uit. Het gebied bestond toen nog uit West Betuwe, Culemborg, Tiel en Buren en was een stuk dunbevolkter. De almaar stijgende grondprijzen, en de door klimaatverandering veroorzaakte hoge zomerse temperaturen in de steden, hadden ervoor gezorgd dat mensen op zoek gingen naar een aangenamere leefomgeving. Hoewel de Betuwse bevolking had moeten wennen aan al die nieuwkomers, zag zij er uiteindelijk toch de voordelen van in. De druk van buiten zorgde ervoor dat er eindelijk haast werd gemaakt om in alle kernen woningen te bouwen. Daarmee was het ook mogelijk om belangrijke voorzieningen zoals scholen en het verenigingsleven in stand te houden. De bouwdrift werd wel meteen goed aangepakt: de gemeenteraad stelde namelijk als voorwaarde dat duurzame huizen werden gebouwd die een leven lang mee kunnen, met gebruikmaking van circulaire materialen. Woonwijken bestonden uit een diverse mix, van sociale huur tot dure koop. De kloof tussen arm en rijk was in ieder geval niet meer zichtbaar in het stratenplan.

Die ommezwaai naar duurzaamheid zag je op alle gebieden. In 2020 werden opnieuw allerlei weerrecords gebroken, met grote periodes van droogte en extreme hitte en heftige lokale regen- en hagelbuien. De fruitoogst leed enorme schade, er was geen beregenen meer aan. Het fruit dat nog groeide werd grotendeels door hagelbuien beschadigd. Zelfs de modernste riolering bood geen uitkomst bij de heel lokale zeer zware regenval. Wat voor de inwoners van West Betuwe echter de druppel bleek, was opnieuw een dreigende dijkdoorbraak. De evacuatie in 1995 had destijds diepe sporen achtergelaten en ook deze keer zorgde natuurgeweld voor solidariteit. Het besef dat om in de Betuwe te kunnen blijven wonen actie nodig was deed iets met de mensen. De knop ging om. Gebouwen isoleren, schone energie opwekken en niet recyclebaar afval reduceren. Regenwater werd zoveel mogelijk buiten het riool gehouden en er kwamen wateropvanglocaties. Voor tuinen gold dat de stenen vervangen werden door groen. Kortom: Rivierenland had weer vertrouwen in de toekomst.

 

Omdat er in 2019 nog geen basisinkomen bestond was er in die tijd een kleine groep mensen die het financieel zwaar had. De raad van West Betuwe realiseerde zich dat armoedebestrijding niet alleen gaat over het ondersteunen van minima met inkomensregelingen, maar ook over maatregelen om sociale uitsluiting te beperken. Het gaat om het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Gelukkig steunde de raad van West Betuwe hen door een minimabeleid vast te stellen op basis van 120% van het minimuminkomen. Ook op andere manieren zorgde de raad ervoor dat iedereen mee kon doen en niemand werd buitengesloten. Artikel 1 van de grondwet werd niet alleen prominent in beeld verwoord bij het gemeentehuis. Inclusiebeleid werd topprioriteit waarbij West Betuwe een koploperrol in Nederland verkreeg. De fysieke toegankelijkheid van gemeentelijke panden, winkels en voorzieningen en openbare ruimte werd ter hand genomen. Er werd en wordt nog steeds voor gezorgd dat ongedacht iemands achtergrond of geaardheid alle inwoners, snel en respectvol opgenomen werden in de lokale gemeenschappen. Het voorkomen en verhelpen van laaggeletterdheid, ook bij nieuwkomers die de Nederlandse taal nog moeten leren, is vanaf 2019 een blijvend speerpunt geweest.

 

Voordat het zo ver was, moesten er nog veel lessen geleerd worden. Daarmee kom ik op de perspectiefnota van 2019. D66 ziet tussen de verplichte harmonisatievoorstellen pretpakketjes voor de coalitiepartijen. Voor de bereikbaarheid van de Linge was een burgerinitiatief dat dit veel goedkoper voor elkaar kon krijgen dan de 80.000 euro die dit college hiervoor uittrekt. Waarom kiest het college hier niet voor?

Onderzoek naar gratis parkeren gaat de gemeenschap in de toekomst alleen maar meer geld kosten. Waarom kiest dit college er niet voor om het gebruik van de fiets te stimuleren?

De raad wordt tegelijkertijd voor de oneigenlijke keuze tussen begraafplaatsen en ondersteuning van minima gesteld. Waarom doet het college dit, als er wel dekkingsmiddelen van bijna 22 miljoen voor het eigen beleid zijn?

 

Waarom niet meer ambitie op het gebied van inclusie? Het volwaardig mee kunnen doen in de samenleving van iedereen ongeacht afkomst, geaardheid of welke beperking dan ook. Wij steunen dan ook de motie van de ChristenUnie. Een lokale inclusie uitvoeringsagenda, samengesteld met de mensen waar het om gaat,  is wel het minste wat wij van dit college verwachten.  Wanneer komt het college hier mee? Inclusie omvat ook het tegengaan van laaggeletterdheid en daarom steunt D66 de motie van Dorpsbelangen daarover.

Waarom niet meer ambitie op gebied van duurzaamheid? Het is weliswaar een speerpunt, maar dat zien we niet terug in voorgenomen beleid. Bovendien staat als resultaatindicator voor 2020 een bijdrage aan de regionale energiestrategie, terwijl deze al eind 2019 binnen moet zijn. Wanneer gaat het college inwoners gebiedsgewijs daadwerkelijk betrekken bij duurzaamheid?

Waarom niet meer ambitie op gebied van dienstverlening? Klanttevredenheid hoeft eind 2020 alleen maar hoger te zijn dan in 2019. Dat is een zeer magere ambitie. Waarom neemt het college niet de uitkomst van het klanttevredenheid uit Lingewaal als uitgangspunt?

 

Terug naar de raadsvergadering in 2039. De voorzitter geeft het woord aan de eerste fractievoorzitter voor de algemene beschouwingen: “Ik wil graag stilstaan bij dit moment. Het is namelijk 20 jaar geleden dat de gemeenteraad van de toenmalige gemeente West Betuwe een motie aannam voor een jongerenraad. Ik maakte deel uit van de allereerste jongerenraad. Om dat moment te herdenken, wil ik graag het dictum voorlezen van de motie:

 

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe, in vergadering bijeen op 2 juli 2019, verzoekt het college om in West Betuwe een jongerenraad op te richten die in het vierde kwartaal van 2019 van start kan gaan.

 

Dankuwel.”

Gepubliceerd op 18-08-2019 - Laatst gewijzigd op 18-08-2019