Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Maximale vrijheid en veiligheid: hoogwaterveiligheid

(Hoog)waterveiligheid

D66 vindt een proactief beleid van de gemeente West Betuwe op het gebied van hoogwaterbescherming op korte en lange termijn cruciaal. Woongenot en de leefbaarheid in de nabijheid van de rivierdijken vraagt gemeentelijk beleid. Goede samenwerking met Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland is hiervoor noodzakelijk.

D66 vindt gemeentelijk beleid op het gebied van scheiden van afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater van belang om de veiligheid te bevorderen.

De gemeente West Betuwe is door zijn ligging in het grote rivierengebied kwetsbaar voor de gevolgen van hoge. Maar ook voor lage waterstanden in met name Waal en Linge. De verwachte effecten van klimaatverandering doen daar nog een schep bovenop. Het belang van sterke dijken is evident.
Het is wenselijk ook goed te anticiperen op lange termijn ontwikkelingen voor de Rijntakken in het kader van het Deltaprogramma.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018